اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

ماهنامه خبری انگلیسی زبان دانشگاه تهران

ماهنامه خبری انگلیسی زبان دانشگاه تهران


مشاهده نسخه الکترونیکی اولین خبرنامه انگلیسی دانشگاه تهران از طریق پیوند زیر امکان پذیر است

https://news.ut.ac.ir/file/download/news/1619416575-ut-news-letter.pdf

روابط عمومی دانشگاه تهران

 

آدرس کوتاه :