مرکز آنالیز (خدمات محور)

اعضاء

سرپرست آزمایشگاه : دکتر سهرابعلی قربانیان

تلفن : 02161112223

پست الکترونیک : ghorban@ut.ac.ir

..................................................................................................................................................................

کارشناس مرکز : مهندس مریم ندایی

تلفن : 02161112251

پست الکترونیک : mnedaei@ut.ac.ir