مواد و فرایندهای پیشرفته پلیمری

اعضاء

سرپرست آزمایشگاه:  دکتر قدرت الله هاشمی مطلق

پست الکترونیک : ghmotlagh@ut.ac.ir

تلفن : 02161112274

..................................................................................................................................................................