فناوری های سبز

اعضاء

سرپرست آزمایشگاه:  دکتر امید توکلی

پست الکترونیک : otavakoli@ut.ac.ir

تلفن : 02161112187

..................................................................................................................................................................