سیستم های چند فازی

اعضاء

سرپرست آزمایشگاه: دکتر رحمت ستوده قره باغ

پست الکترونیک : sotudeh@ut.ac.ir

 

..................................................................................................................................................................

 

سرپرست آزمایشگاه: دکترنوید مستوفی

پست الکترونیک :mostoufi@ut.ac.ir


همکاران اصلی

  • نوید مستوفی- مسئول پروژه های مربوط به هیدرودینامیک سیستمهای چند فازی
  • محمد رضا مهرنیا- همکار پروژه های مربوط به هیدرودینامیک سیستمهای چند فازی
  • رحمت ستوده قره باغ- مسئول پروژه های بین المللی و پروژه های مربوط به شبیه سازی و بهینه سازی سیستمهای چند فازی
  • رضا ضرغامی: همکار پروژه های مربوط به هیدرودینامیک سیستمهای چند فازی،شبیه سازی و بهینه سازی فرآیند
  • عباسعلی خدادادی- مسئول پروژه های کاتالیست و FCC
  • یدالله مرتضوی- همکار پروژه های کاتالیست و FCC