فرایندهای غشایی و تصفیه پساب

اعضاء

سرپرست آزمایشگاه:  دکتر محمدرضا مهرنیا

پست الکترونیک : mmehrnia@ut.ac.ir

تلفن : 02161112261

دورنگار: 02166954041

..................................................................................................................................................................