شیمی آلی

اعضاء

سرپرست آزمایشگاه: دکتر رضاییان

پست الکترونیک : rezaeian@ut.ac.ir

تلفن: 02161113062

..................................................................................................................................................................

سرپرست آزمایشگاه: دکتر پیام زاهدی
پست الکترونیک : دکتر پیام زاهدی

تلفن: 02161113062