اصول مهندسی شیمی (عملیات واحد)

اعضاء

سرپرست آزمایشگاه: دکتر دکتر اسماعیلی

پست الکترونیک : esmaili@ut.ac.ir

تلفن: 02161113208

..................................................................................................................................................................

سرپرست آزمایشگاه: شهرام ذوقی               

پست الکترونیک :

تلفن: 02161113208