خواص مواد پلیمری

اعضاء

سرپرست آزمایشگاه: دکتر سیامک مطهری

پست الکترونیک : smotahari@ut.ac.ir

تلفن: 02161113035

..................................................................................................................................................................