مدل سازی، فرایندهای جداسازی و فناوری های نانو

اعضاء

سرپرست آزمایشگاه: محمد اسماعیلی

پست الکترونیک : esmaili@ut.ac.ir

تلفن :

..................................................................................................................................................................
سرپرست آزمایشگاه:  دکترحسین ابوالقاسمی

پست الکترونیک : hoab@ut.ac.ir

تلفن :