شیمی فیزیک

اعضاء

سرپرست آزمایشگاه: دکتر دکتر بابک کفاشی

پست الکترونیک : kaffashi@ut.ac.ir

تلفن: 02161113030

تلفن همراه : 09333810606

..................................................................................................................................................................