جداسازی چند جزئی

اعضاء

سرپرست آزمایشگاه: دکتر محمد مهدی منتظر رحمتی

پست الکترونیک : mrahmati@ut.ac.ir

 

..................................................................................................................................................................
سرپرست آزمایشگاه: دکتر علی اصغر حمیدی

پست الکترونیک : aahamidi@ut.ac.ir