پدیده های انتقال و نانوفناوری

اعضاء

سرپرست آزمایشگاه: دکتر مجتبی شریعتی نیاسر               

پست الکترونیک: mshariat@ut.ac.ir

تلفن: 02161113622

..................................................................................................................................................................