فرایند پلیمر ها

اعضاء

سرپرست آزمایشگاه: دکتر قدرت الله هاشمی مطلق

پست الکترونیک : ghmotlagh@ut.ac.ir

تلفن: 02161112228

..................................................................................................................................................................