اعضای هیات علمی فعال

بیژن نامدارزنگنه

بیژن نامدارزنگنه،(بازنشسته)

مربی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
نفت و گاز
صفحه رخ نما

توضیحات شخصی