اعضای هیات علمی فعال

محمد امامی نیری

محمد امامی نیری،

استادیار
  • مدیر گروه مهندسی نفت و گاز دانشکده مهندسی شیمی
  • کمیته راهبری دوره دکتری مهندسی نفت - اکتشاف
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
نفت و گاز | زیست فناوری، داروسازی و محیط زیست
صفحه رخ نما
Scopus
  • 49 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

  • کمیته راهبری دوره دکتری مهندسی نفت - اکتشاف 1399←…
  • مدیر گروه مهندسی نفت و گاز دانشکده مهندسی شیمی 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، استرالیای غربی ، ژئوفیزیک و مدلسازی مخازن نفتی

1390 ← 1394

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی نفت - اکتشاف نفت

1382 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه صنعت نفت ، مهندسی نفت - اکتشاف نفت

1378 ← 1382

فعالیت های علمی