اعضای هیات علمی فعال

قدرت اله هاشمی مطلق

قدرت اله هاشمی مطلق،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
پلیمر | نفت و گاز
صفحه رخ نما
Scopus
  • 328 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
Google Scholar
  • 458 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.