اعضای هیات علمی فعال

قدرت اله هاشمی مطلق

قدرت اله هاشمی مطلق،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
پلیمر | نفت و گاز
صفحه رخ نما
Scopus
  • 328 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
Google Scholar
  • 458 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.