اعضای هیات علمی فعال

هومن فتوره چی

هومن فتوره چی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
فرآیند و نانوفناوری | نفت و گاز
صفحه رخ نما
Scopus
  • 598 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
  • 875 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

  • مسئول راه اندازی و سرپرست کارگاه عمومی دانشکده مهندسی شیمی 1396←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

1389 ← 1394

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

1386 ← 1389

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

1382 ← 1386

فعالیت های علمی