اعضای هیات علمی فعال

مژگان عباسی

مژگان عباسی،

استادیار
 • سرپرست مرکز نیازسنجی و پروژه یابی
 • عضو کمیته علمی اولین دوره مسابقات ملی شبیه سازی فرآیند
 • عضو کارگروه جوانان کنفرانس پژوهشی اتحادیه بین المللی گاز 1399
 • رئیس کمیته اجرایی HSE دانشکده مهندسی شیمی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
نفت و گاز | فرآیند و نانوفناوری
شماره تماس : 61114767
صفحه رخ نما
Scopus
 • 211 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
 • 260 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

 • رئیس کمیته اجرایی HSE دانشکده مهندسی شیمی 1397←…
 • عضو کارگروه جوانان کنفرانس پژوهشی اتحادیه بین المللی گاز 1399 1396←…
 • عضو کمیته علمی اولین دوره مسابقات ملی شبیه سازی فرآیند 1396←…
 • سرپرست مرکز نیازسنجی و پروژه یابی 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

1387 ← 1392

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

1385 ← 1387

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

1381 ← 1385

فعالیت های علمی