اعضای هیات علمی فعال

گیتی ابوالحمد

گیتی ابوالحمد،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
صفحه رخ نما