- جمعه، ۱۰ آذر ۱۴۰۲
معاونت اداری و مالی

دکتر پیام زاهدی
پردیس مرکزی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران -ساختمان هیدورولیک آزمایشگاه شیمی آلی

تلفن: 61113062-021

ایمیل: phdzahedi@ut.ac.ir

 

شرح وظایف


معاونت اداری- مالی دانشکده‌ی مهندسی شیمی در سال ۱۳82 تشکیل گردید. این معاونت، به همراه هیات اجرایی دانشکده، وظیفه‌ی سامان‌دهی و مدیریت کلیه‌ی امور اجرایی و مالی دانشکده‌ را بر عهده دارد. بخش‌های رسیدگی و نوسازی آزمایشگاه­های آموزشی و برخی فضاهای پژوهشی، مرکز کامپیوتر، امور اداری و پشتیبانی (امور عمومی)، حسابداری و کارپردازی از زیرمجموعه‌های این معاونت هستند. با توجه به گستردگی مساحت دانشکده واقع در پردیس مرکزی و شمار بالای دانشجویان و همچنین برای نیل به اهداف تعیین شده در برنامه‌ی راهبردی دانشکده تا سال ۱۴۰۴، این معاونت وظایف متعددی بر عهده دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:


 •  همکاری و برگزاری جلسات منظم ماهیانه با معاونت اداری و مالی دانشکدگان فنی در نظارت و اجرای هر چه بهتر وظایف اداری و مالی مربوط به دانشکده مهندسی شیمی
 • تعیین راهبردهای دانشکده در راستای تامین منابع مالی پایدار و حرکت در راستای انجام این راهبردها
 • برنامه‌ریزی برای امور جاری و توسعه‌ی متوازن بخش‌های مختلف
 • مدیریت منابع مالی موجود و ایجاد منابع مالی پایدار در راستای اهداف برنامه‌ی راهبردی دانشکده
 • مدیریت امور پرسنلی و ارتقاء بهره وری سازمانی و امور جـذب و استخـدام کارکنـان و نیروی امریه سربازی در چارچوب ضوابط دانشگاه و دانشکدگان فنی در سهمیه های تعیین شده برای دانشکده مهندسی شیمی
 • ارائه گزارش عملکرد سالانه کلیۀ فعالیت‌های بخش معاونت اداری و مالی دانشکده به دانشکدگان فنی
 • مدیریت کلیه‌ی خریدها و پرداخت‌ها
 • حسابرسی و بودجه‌ریزی منابع مالی
 • نگهداری و توسعه‌ی زیرساخت‌های شبکه‌، مرکز کامپیوتر و نگهداری و توسعه‌ی فیزیکیِ محیط آموزشی و پژوهشی دانشکده، و تلاش برای ارتقای فضا و امکانات آزمایشگاهی
 • تدوین برنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و نظارت بر حسن اجرای آن
 • پشتیبانی و تامین نیازهای دانشکده، مانند امکانات آموزشی و زیرساخت‌های پژوهشی، امور تاسیساتی و تعمیراتی، و بهداشت محیط
 • حفظ و حراست از اموال دانشکده
 • ایجاد بستر مناسب جهت توسعه‌ی همکاری با شرکت‌های بزرگ صنعتی و فعالان بازار کار، در راستای ارتباط بیشتر بین صنعت و دانشکده‌ی مهندسی شیمی
 • تخصیص امکانات و فضای همکاری بین دانشکده با اعضای هیات علمی و دانشجویان در راستای ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه‌ی فعالیت‌های صنعتی
 • سامان‌دهی و تامین منابع مالی جهت برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، گردهمایی‌ها و جشن‌ها در دانشکده
 • برنامه‌ریزی بازدیدهای دانشجویی
 • تامین محل استقرار و همکاری با انجمن‌های علمی فعال، تشکل‌های متنوع و خلاق دانشجویی و کانون خانه و دانشگاه

  معاونت اداری- مالی دانشکده‌ی مهندسی شیمی در سال ۱۳82 تشکیل گردید. این معاونت، به همراه هیات اجرایی دانشکده، وظیفه‌ی سامان‌دهی و مدیریت کلیه‌ی امور اجرایی و مالی دانشکده‌ را بر عهده دارد. بخش‌های رسیدگی و نوسازی آزمایشگاه­های آموزشی و برخی فضاهای پژوهشی، مرکز کامپیوتر، امور اداری و پشتیبانی (امور عمومی)، حسابداری و کارپردازی از زیرمجموعه‌های این معاونت هستند. با توجه به گستردگی مساحت دانشکده واقع در پردیس مرکزی و شمار بالای دانشجویان و همچنین برای نیل به اهداف تعیین شده در برنامه‌ی راهبردی دانشکده تا سال ۱۴۰۴، این معاونت وظایف متعددی بر عهده دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

 • همکاری و برگزاری جلسات منظم ماهیانه با معاونت اداری و مالی دانشکدگان فنی در نظارت و اجرای هر چه بهتر وظایف اداری و مالی مربوط به دانشکده مهندسی شیمی
 • تعیین راهبردهای دانشکده در راستای تامین منابع مالی پایدار و حرکت در راستای انجام این راهبردها
 • برنامه‌ریزی برای امور جاری و توسعه‌ی متوازن بخش‌های مختلف
 • مدیریت منابع مالی موجود و ایجاد منابع مالی پایدار در راستای اهداف برنامه‌ی راهبردی دانشکده
 • مدیریت امور پرسنلی و ارتقاء بهره وری سازمانی و امور جـذب و استخـدام کارکنـان و نیروی امریه سربازی در چارچوب ضوابط دانشگاه و دانشکدگان فنی در سهمیه های تعیین شده برای دانشکده مهندسی شیمی
 • ارائه گزارش عملکرد سالانه کلیۀ فعالیت‌های بخش معاونت اداری و مالی دانشکده به دانشکدگان فنی
 • مدیریت کلیه‌ی خریدها و پرداخت‌ها
 • حسابرسی و بودجه‌ریزی منابع مالی
 • نگهداری و توسعه‌ی زیرساخت‌های شبکه‌، مرکز کامپیوتر و نگهداری و توسعه‌ی فیزیکیِ محیط آموزشی و پژوهشی دانشکده، و تلاش برای ارتقای فضا و امکانات آزمایشگاهی
 • تدوین برنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و نظارت بر حسن اجرای آن
 • پشتیبانی و تامین نیازهای دانشکده، مانند امکانات آموزشی و زیرساخت‌های پژوهشی، امور تاسیساتی و تعمیراتی، و بهداشت محیط
 • حفظ و حراست از اموال دانشکده
 • ایجاد بستر مناسب جهت توسعه‌ی همکاری با شرکت‌های بزرگ صنعتی و فعالان بازار کار، در راستای ارتباط بیشتر بین صنعت و دانشکده‌ی مهندسی شیمی
 • تخصیص امکانات و فضای همکاری بین دانشکده با اعضای هیات علمی و دانشجویان در راستای ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه‌ی فعالیت‌های صنعتی
 • سامان‌دهی و تامین منابع مالی جهت برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، گردهمایی‌ها و جشن‌ها در دانشکده
 • برنامه‌ریزی بازدیدهای دانشجویی
 • تامین محل استقرار و همکاری با انجمن‌های علمی فعال، تشکل‌های متنوع و خلاق دانشجویی و کانون خانه و دانشگاه
 • اعضای هیات اجرایی: رئیس دانشکده (دکتر رضا ضرغامی)، معاون مالی-اداری (دکتر پیام زاهدی)، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی (دکتر زهرا منصورپور) و معاون پژوهشی (دکتر امید توکلی)