شماره تماس های دانشکده

میتوانید بر اساس "محل کار" و یا "شماره تماس" جستجو نمایید:


 

 

نام و نام خانوادگی / محل کار شماره تماس
دفتر ریاست دانشکده 61112203 - 66498982 - فکس : 66957784
اداره آموزش 61112245 - 66967785
تحصیلات تکمیلی 61112865 - 66967786
دفتر معاونت پژوهشی 61112931 - 66967788
حسابداری 61113074 - 66967786
کارپردازی 61113858
معاونت آموزشی 61112245 - 66967785
معاونت تحصیلات تکمیلی 61112865 - 66967788
مرکز کامپیوتر 61112262
آزمایشگاه انتقال حرارت 61113306
محمد خیابانی - آزمایشگاه غذایی دارویی 61112257
آزمایشگاه شیمی آلی 2 61113062
آزمایشگاه تجزیه - خانم مهندسی مطلوبی 61113072
محمد خیابانی - آزمایشگاه بیو تکنولوژی 61112257
آزمایشگاه عملیات واحد 61113208
آزمایشگاه صنایع غذایی و دارو 61113218
آزمایشگاه کنترل فرآیند - دکتر کریمی 61112971 - 66954039
آزمایشگاه نفت 61112228
آزمایشگاه کاتالیست 61112242
آزمایشگاه نانوساختار 61113066
آزمایشگاه شیمی فیزیک 61112367
آزمایشگاه شبیه سازی 6113071 - 66967781
آزمایشگاه پدیده ها 61113063
آزمایشگاه نانو 61113622
آزمایشگاه پلیمر 61113057
آزمایشگاه سیالات 61113607
آزمایشگاه چند فازی 61113075
آزمایشگاه خواص پلیمر 61113060
آزمایشگاه آنالیز دستگاهی 61112251 - 66967783
آزمایشگاه آنالیز معدنی 61113059 - 66967783
آزمایشگاه جداسازی 61113073
آزمایشگاه جذب سطحی 6112229 - 66967784
آزمایشگاه بهینه سازی  
آزمایشگاه پتروشیمی  
دفتر قطب نفت و گاز 6112212 - 66967787
آزمایشگاه عملیات واحد - آقای ذوقی 61113208
آقای دکتر ترابی 61113046
آقای دکتر ابوالقاسمی 66954048 - 61112186 - 66954051 - 66967791
آقای دکتر بهمنیار 61112213 - 66954043
آقای دکتر پنجه شاهی 61113231 - 66957788
خانم دکتر طاهونی 61113231
آقای دکتر هاشمی مطلق 61112856 - 66954042
آقای دکتر جعفری 61112857
آقای دکتر جلالی 61112194 - 66967794
آقای دکتر ضرغامی 61113067
پایلوت 61112195 - 66967795
آقای دکتر حمیدی 61112867
آقای دکتر خدادادی 61112192 - 66967792 - فکس : 66496816
خانم دکتری خدیو پارسی 61112183
آقای دکتر زاهدی 61112247 - 66957782
آقای دکتر ستوده 61112855 - 66976863
آقای دکتر شریعتی 61112861 - 66957785
آقای دکتر راشدی 61113058
خانم دکتر فاطمی 61112229 - 66967784
آقای دکتر توکلی 61112184 - 66498984
آقای دکتر قربانیان 61112223 - 66967798
آقای دکتر کفاشی 61112189 - 66967789
آقای دکتر مرتضوی 61112193 - 66967793
آقای دکتر مستوفی 61112198 - 66967797
آقای دکتر مطهری 66967782
آقای دکتر مهرنیا 61112184 - 66954041 - 66967790
آقای دکتر موسویان 61112604
آقای دکتر وطنی 61112197 - 66967796
آقای دکتر بهرامیان 61113056
آقای دکتر صرافزارده 61112185
آقای دکتر عموعابدینی 61112215 - 66957789
آقای مهندس نوروزی 61113061 - 66418470
خانم دکتر منصورپور 61112196
خانم مهندس حسن نژاد 61113059
آقای دکتر حسین پور 61114712
دفتر چوکا 66957781
آقای دکتر کریمی 66954039
آقای دکتر رجبی 66954045
آقای دکتر هومن فتوره چی 66967779
دستگاه خود پرداز 66967780
مرکز آموزش های ضمن خدمت 61113595 - 61113594
بانک تجارت شعبه ادبیات 61113084-02166463998
خانم مهندس احمدی 61114735-88014495
خانم جلیلوند-دفتر گروه انستیتو 61114733
آقای مهندس صالح پور 61113607
خانم مقیمی کارگزینی 61113605
کتابخانه دانشکده فنی ۶۱۱۱۲۸۵۴
خانم دکتر سجادی مستقیم 88632975 - داخلی 4769
رموزی داخلی 3858
دندانپزشکی بزرگمهر 66412697-98
دندانپزشکی جهاد 66488971
آقای آجرلو 61114220
مرکز بهداشت و درمان 61113264
سلف اساتید 61112994

 

2994