شرح وظایف

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران در راستای تقویت علمی دانشجویان و یادگیری مفاهیم عملی کتب دانشگاهی، آزمایشگاههای آموزشی مجهزی به منظور انجام آزمایشهای مختلف طراحی کرده است. کلیه دانشجویان دوره کارشناسی این رشته ملزم به گذراندن واحدهای مرتبط درسی در این آرمایشگاهها می باشند.