- چهارشنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

کارکنان دانشکده مهندسی شیمی


علی نوروزی
مدیرآموزش و تحصیلات تکمیلی
61113061
رزومه

 

 

رسول امیری
کارشناس آموزش دانشجویان مقطع ارشد
61112865
رزومه

 

آقایی
کارشناس آزمایشگاههای پلیمر
61112257
رزومه

 

فاطمه جمشیدی
کارشناس آموزش
61112865
رزومه

سمیه حسن نژاد
کارشناس آزمایشگاه آنالیز و آموزش
61113059
رزومه

 

محمد احسنی خیابانی
کارشناس آزمایشگاه دارو سازی وبیوتکنولوژی
61112257
رزومه

 

شهرام ذوقی
کارشناس عملیات واحد
61113208
رزومه

 

علیرضا صالح پور
کارشناس آزمایشگاه سیالات
61113607
رزومه


 

کبری اصفهانی
کارشناس آموزش
61112245
رزومه

 

ابوالفضل کریمی
کارشناس آزمایشگاه کنترل فرآیند
61113607
رزومه

 

خسرو قاسمی
کارشناس مرکز رایانه
61112262
رزومه

 

معصومه حسنی
کارشناس آموزش
61112245

رزومه

 

پریسا مطلوبی
کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیه
61113072
رزومه

 

 

مقدسیان
کارشناس آموزش و آزمایشگاه
61112245
رزومه

 

 

شیما سنکی
کارشناس پژوهشی
61112931
رزومه

 

اصغر عاشوری
رییس دفتر دانشکده
61112203
رزومه

 

مریم ندایی
کارشناس آزمایشگاه مرکز آنالیز
61112251
رزومه

فریبرز نصیری
کارشناس حسابداری
61113074
رزومه

 

 

سلمان رموزی
کارپرداز
61113074
رزومه