- جمعه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی شیمی در سال تحصیلی 99-98 ورودی 96
ترتیب رتبه نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی معدل کل در سال تحصیلی
رتبه اول محراب نعمتی 810496285 37 18/43
رتبه دوم مجید  محسنی 810496266 33 18/41
رتبه سوم علیرضا جوانمرد 810496190 35 18/04
رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی شیمی در سال تحصیلی 99-98 ورودی 97
ترتیب رتبه نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی معدل کل در سال تحصیلی
رتبه اول پارسا مشایخ 810497316 37 18/64
رتبه دوم رضا آل محمود 810497215 36 18/58
رتبه سوم تارا مدرس پناه 810497310 34 18/52
رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی شیمی در سال تحصیلی 99-98 ورودی 98
ترتیب رتبه نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی معدل کل در سال تحصیلی
رتبه اول امید ونائی 810498294 37 18/41
رتبه دوم احمدرضا مکرمی 810498281 32 18/23
رتبه سوم رسا پورجم 810498205 36 18/10

 

رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی پلیمردر سال تحصیلی 99-98 ورودی 96
ترتیب رتبه نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی معدل کل در سال تحصیلی
رتبه اول زهرا شمسی 810496224 38 17/98
رتبه دوم مینا کشاورز سعیدی 810496255 36 16/87
رتبه سوم نیلوفر  ابراهیمی 810496161 37 16/53
رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی پلیمردر سال تحصیلی 99-98 ورودی 97
ترتیب رتبه نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی معدل کل در سال تحصیلی
رتبه اول بردیا ایراجیان 810497219 38 17/84
رتبه دوم پریا براری جیرندهی 810497224 35 17/72
رتبه سوم زهرا سادات ضیابخش 810497276 32 17/17
رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی پلیمردر سال تحصیلی 99-98 ورودی98
ترتیب رتبه نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی معدل کل در سال تحصیلی
رتبه اول فاطمه نوروزی 810498291 36 17/65
رتبه دوم حمیدرضا احسانی 810498185 37 16/94
رتبه سوم سیده یگانه جلالیلان 810498209 36 16/58

 

رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی نفت در سال تحصیلی 99-98 ورودی 96
ترتیب رتبه نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی معدل کل در سال تحصیلی
رتبه اول زهرا المحمودی 810496297 38 19/48
رتبه دوم زهرا خلج 810496199 39 18/87
رتبه سوم ابوالفضل قدیمی 810496244 39 18/41
رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی نفت در سال تحصیلی 99-98 ورودی 97
ترتیب رتبه نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی معدل کل در سال تحصیلی
رتبه اول سبحان کهن پور 810497350 34 18/44
رتبه دوم مرضیه خدادادی آق قلعه 810497243 32 18/37
رتبه سوم سیدمصطفی طباطبائی بافقی 810497278 32 18/28
رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی نفت در سال تحصیلی 99-98 ورودی98
ترتیب رتبه نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی معدل کل در سال تحصیلی
رتبه اول مسعود غفاری 810498262 37 18/14
رتبه دوم کامران بابائی 810498202 36 18/12
رتبه سوم آرمان عزیزبیگی 810498258 37 17/09