رییس دانشکده : دکتر مجتبی شریعتی نیاسر

       mshariat@ut.ac.ir

رضا ضرغامی
  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی: دکتر هدایت عزیزپور

       h.azizpour@ut.ac.ir

  معاون پژوهشی و بین الملل: دکتر امید توکلی          otavakoli@ut.ac.ir    

  معاون اداری و مالی

دکتر پیام زاهدی        phdzahedi@ut.ac.ir  payamezahedi