رییس دانشکده : دکتر سید محمد علی موسویان

    moosavian@ut.ac.ir 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی: دکتر سهرابعلی قربانیان

        ghorban@ut.ac.ir

معاون اداری و مالی : دکتر پیام زاهدی      phdzahedi@ut.ac.ir

معاون پژوهشی : 

دکتر هومن فتوره چی  hfatoorehchi@ut.ac.ir