- جمعه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

کارآموزی


کارآموزی

دکتر محمد نجفی

 پردیس مرکزی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

ساختمان هیدرولیک

تلفن: 61112195-021
ایمیل: najafi.m@ut.ac.ir

 

توضیحات


دانشجویان پس از مشاهده فرصت‏های کارآموزی و انتخاب آن و سپس تأیید توسط صنعت مربوطه باید با مراجعه به سامانه کارآموزی دانشگاه تهران فرصت کارآموزی خود را نهایی نمایند.


فرآیند کارآموزی

سامانه های کارآموزی دانشگاه تهران

دستورالعمل کارآموزی

فرایند کاراموزی تلنت تابستان 1400

فرایند کاراموزی کاروژه تابستان 1400

فرم ارزیابی دانشجو

گزارش کارآموزی