کارآموزی

سرپرست کارآموزی: دکتر محمد نجفی  
   

 

توضیحات

دانشجویان پس از مشاهده فرصت‏های کارآموزی و انتخاب آن و سپس تأیید توسط صنعت مربوطه باید با مراجعه به سامانه کارآموزی دانشگاه تهران فرصت کارآموزی خود را نهایی نمایند.

سامانه کارآموزی دانشگاه تهران

دستورالعمل کارآموزی

روندنمای کارآموزی

فرم ارزیابی دانشجو

گزارش کارآموزی