کارآموزی

سرپرست کارآموزی: دکتر محمد نجفی  
   

 

توضیحات

دانشجویان پس از مشاهده فرصت‏های کارآموزی و انتخاب آن و سپس تأیید توسط صنعت مربوطه باید با مراجعه به سامانه کارآموزی دانشگاه تهران فرصت کارآموزی خود را نهایی نمایند.

سامانه های کارآموزی دانشگاه تهران

دستورالعمل کارآموزی

فرایند کاراموزی تلنت تابستان 1400

فرایند کاراموزی کاروژه تابستان 1400

فرم ارزیابی دانشجو

گزارش کارآموزی