- سه‌شنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۳

شیمی تجزیه

تاریخچه آزمایشگاه شیمی تجزیه:


آزمایشگاه شیمی تجزیه در ابتدا مشترک با درس شیمی تجزیه به‌صورت یک درس چهار واحدی تحت عنوان

" شیمی تجزیه و آزمایشگاه" ارائه می‌گردید. از سال ؟ با تصمیم شورای آموزشی دانشگاه یک واحد عملی آزمایشگاه از سه واحد تئوری درس جدا و تحت عنوان درس یک واحدی " آزمایشگاه شیمی تجزیه " برای دانشجو ارائه شد.

این آزمایشگاه با سرپرستی مرحوم جناب آقای دکتر زادمرد شروع به کار نمود و پس از آن جناب آقای دکتر حبیبی و سپس سرکار خانم مهندس قماشچی سرپرستان بعدی آزمایشگاه بودند که پس از بازنشستگی نامبردگان، از سال 1387 این مسئولیت بر عهده جناب آقای دکتر سهرابعلی قربانیان می‌‍‌‌‏باشد.

کارشناس مسئول آزمایشگاه سرکار خانم مهندس پریسا مطلوبی می‌باشند که دستور کار آزمایشگاه نیز توسط ایشان تدوین و تنظیم شده است.

اهداف آموزشی آزمایشگاه شیمی تجزیه:

ارائه آزمایشگاه در دو بخش شیمی تجزیه مبانی و دستگاهی امکان آنالیز و شناسایی و اندازه‌گیری مواد را به‌صورت مولکولی و یا عنصری در انواع نمونه های معدنی، آب، خاک و همچنین انواع نمونه های خوراکی ، برای دانشجویان فراهم می‌کند.

این آزمایشگاه هر ترم پذیرای 100 الی 120 دانشجو از رشته‌های مهندسی شیمی ، پلیمر و نفت می‌باشد.

 

پائیز 1401