شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

تاریخچه:

 

این آزمایشگاه برای ارائه 1 واحد عملی " آزمایشگاه شیمی تجزیه" برای دانشجویان دوره کارشناسی ارائه

می شود . در این آزمایشگاه مهمترین و کاربردی ترین آزمایشهایی که در صنعت در دو قسمت شیمی تجزیه مبانی و دستگاهی برای اندازه گیری مواد و عناصر معمول است مطابق سرفصل های ستاد انقلاب فرهنگی اجرا می شود. جزوه آزمایشگاه توسط کارشناس آزمایشگاه  تدوین شده و هر ترم به ضرورت بازنگری و تجدید چاپ می شود. واحد فوق هر ترم بصورت متوالی ارائه می گردد و برای دانشجویان دو دانشکده مهندسی شیمی و مهندسی معدن فعال است .

آزمایشهایی که در این آزمایشگاه انجام می شوند شامل:  انواع روشهای تیتراسیون (حجم سنجی) -  گراویمتری(وزن سنجی) - ، الکتروشیمی و مباحث اسپکتروفتومتری و نورسنجی می باشند

 

دستگاهها:

  • فلیم فتومتری برای اندازه گیری یون سدیم بر اساس میزان طیف نشری آن
  • اسپکتروفتومتری : برای اندازه گیری یون آهن در ناحیه مرئی با توجه به جذب نور
  • الکتروآنالیزور: اندازه گیری کاتیونهای فلزی به شکل فلز خالص با پیل الکتروشیمیایی
  • هدایت سنجی:اندازه گیری مقادیر اسیده و بازها در مقادیر بسیار کم و یا سایر موادی که واکنش های متقابل دارند
  • کوره الکتریکی:برای ذوب قلیایی مواد جهت اندازه گیری عناصر موجود در آن
  • آون:جهت خشک کردن و گرم کردن ظروف ، مواد و رسوبات بدست آمده از آزمایش