اعضای هیات علمی فعال

افسانه صدر

افسانه صدر،(بازنشسته)

مربی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
صفحه رخ نما
Scopus
  • 35 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد پیوسته ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

1349 ← 1354

فعالیت های علمی