اعضای هیات علمی فعال

فرهنگ جلالی فراهانی

فرهنگ جلالی فراهانی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
فرآیند و نانوفناوری | نفت و گاز
صفحه رخ نما
Scopus
  • 204 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

  • کارشناس موسسه استاندارد 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، یوتا ، مهندسی شیمی

1367 ← 1370

کارشناسی ارشد ، کلرادو ، مهندسی شیمی

1365 ← 1367

کارشناسی ، شیراز ، مهندسی شیمی

1360 ← 1364

فعالیت های علمی