اعضای هیات علمی فعال

سیدمحمدعلی موسویان

سیدمحمدعلی موسویان،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
فرآیند و نانوفناوری | زیست فناوری، داروسازی و محیط زیست
صفحه رخ نما

تخصص: پدیده‌های سطحی در مهندسی شیمی