اعضای هیات علمی فعال

محمدمهدی منتظررحمتی

محمدمهدی منتظررحمتی،(مرحوم)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
صفحه رخ نما