اعضای هیات علمی فعال

محمدرضا رسایی

محمدرضا رسایی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
نفت و گاز | فرآیند و نانوفناوری
صفحه رخ نما
Scopus
  • 296 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، مهندسی شیمی-مخازن هیدروکربوری

1379 ← 1384

کارشناسی ارشد ، تهران ، مهندسی شیمی

1377 ← 1379

کارشناسی ، تهران ، مهندسی شیمی

1373 ← 1377

فعالیت های علمی