- جمعه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

اعضاء هیئت علمی فعال


ایرج رضائیان باجگیران

ایرج رضائیان باجگیران،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی