اعضای هیات علمی فعال

ایرج رضائیان باجگیران

ایرج رضائیان باجگیران،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
صفحه رخ نما