اعضای هیات علمی فعال

شهره فاطمی

شهره فاطمی،

استاد
  • سرپرست سایت کامپیوتر دانشکده مهندسی شیمی
  • عضویت هییت تحریریه نشریه تخصصی مهندسی شیمی پردیس فنی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
فرآیند و نانوفناوری | نفت و گاز
شماره تماس : 61112229
اتاق : 327
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 1859 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

  • سرپرست گرایش فرایند در دانشکده مهندسی شیمی 1390←1392
  • عضویت هییت تحریریه نشریه تخصصی مهندسی شیمی پردیس فنی 1388←…
  • سرپرست سایت کامپیوتر دانشکده مهندسی شیمی 1385←…
  • معاونت اموزشی گروه مهندسی شیمی 1383←1385

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران - دانشکده فنی - دانشکده مهندسی شیمی ، مهندسی شیمی

1374 ← 1380

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران - دانشکده فنی - دانشکده مهندسی شیمی ، مهندسی شیمی

1368 ← 1372

کارشناسی ، دانشگاه امیر کبیر -دانشکده مهندسی شیمی و پتروشیمی ، مهندسی شیمی و پتروشیمی

1354 ← 1359

فعالیت های علمی