دکتر سجادی + کد

دکتر سجادی + کد


روابط عمومی

دکتر مژده سجادی

انستیتو نفت دانشگاه تهران

طبقه اول

تلفن: 61114769-021

ایمیل: Sajjadi.mozhdeh@ut.ac.ir