نشریه شماره 115 مهندسی شیمی ایران

نشریه شماره 115 مهندسی شیمی ایران


شماره115 مهندسی شیمی ایران با مطالب زیر منتشر شد و بر روی وبگاه نشریه قابل دسترسی است
 
دوره 20، شماره 115، خرداد و تیر 1400، صفحه 1-79
 
 
 
علاقمندان برای دسترسی به دیگر مقالات نشریه یا ارسال مقاله بر روی "نشریه مهندسی شیمی ایران   کلیک کنند
 
 

Iranian Association of Chemical Engineers

EmojiWebsite: www.che.ir

Unit.11, No.13(Block.3),Maad Building, Shahid Akbari Boulevard, Azadi Ave, Tehran – Iran


Tels:+98 21 66042719     66082637     66022193
Fax :+98 21 66022196