کاربرد آمار و طراحی آزمایش‌ها در رشته ...

کاربرد آمار و طراحی آزمایش‌ها در رشته ...


کاربرد آمار و طراحی آزمایش‌ها در رشته ...
chemical
کاربرد آمار و طراحی آزمایش‌ها در رشته ...

نویسندگان: شهره فاطمی؛ مائده سلماسی

ناشر: دانشگاه تهران

تعداد صفحات: 586

تاریخ انتشار: 1400

معرفی کتاب