کاربرد آمار و طراحی آزمایش‌ها در رشته‌های علوم و مهندسی

کاربرد آمار و طراحی آزمایش‌ها در رشته‌های علوم و مهندسی


کاربرد آمار و طراحی آزمایش‌ها

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات


نویسندگان : دکتر شهره فاطمی ؛ خانم مائده سلماسی

مترجم : دکتر محمدمهدی منتظر رحمتی

ناشر: دانشگاه تهران

586 صفحات: 1,094

تاریخ انتشار: 1397

معرفی کتاب