اعضای هیات علمی فعال

علی اصغر حمیدی

علی اصغر حمیدی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
فرآیند و نانوفناوری | نفت و گاز
صفحه رخ نما
Scopus
  • 343 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، شفیلد ، مهندسی شیمی

1363 ← 1366

کارشناسی ، شفیلد ، مهندسی شیمی

1360 ← 1363

فعالیت های علمی