- شنبه، ۲ مهر ۱۴۰۱

اعضاء هیئت علمی فعال


گیتی ابوالحمد

گیتی ابوالحمد،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی