اعضای هیات علمی فعال

قاسم عموعابدینی

قاسم عموعابدینی،

استاد
 • ریاست پارک علم وفناوری دانشگاه تهران
 • سرپرست راه اندازی مرکز توسعه و فناوری های نوین برای مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران
 • سرپرست راه اندازی مرکز توسعه و فناوری های نوین برای مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران
 • عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه
 • عضو حقیقی کمسیون تخصصی صنایع، معادن و ارتباطات
 • عضو کارگروه اصلاح فرایند های پژوهشی
 • عضو کارگروه اصلاح فرآیند های پژوهشی دانشگاه تهران
 • عضو حقیقی هیات امنای موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران
 • نماینده دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
 • رئیس مرکز پژوهشی فناوری های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران
 • نماینده کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و ارتباطات در کمیته راهبردی طرح های کلان ملی
 • رئیس کمیته تعیین و تایید حق امتیاز محصول
 • عضویت در کمیته ویژه تدوین پیش نویس اساس نامه شهرک علمی و تحقیقاتی رضوی
 • عضو هیات علمی موفق در کسب موقعیت و جایگاه بین المللی
 • سرپرست دفتر رصد، پایش و آینده نگری
 • عضو حقیقی هیات امنای پژوهشکده سامانه‌های هوشمند دانشگاه تهران
 • مدیر کل دفتر تدوین و راهبری اسناد و سیاست های فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان ستاد علم و فناوری
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
زیست فناوری، داروسازی و محیط زیست | فرآیند و نانوفناوری
صفحه رخ نما
Scopus
 • 1248 ارجاعات
 • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
 • 1217 ارجاعات
 • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

پروفایل

 • مدیر کل دفتر تدوین و راهبری اسناد و سیاست های فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان ستاد علم و فناوری 1399←1401
 • عضو حقیقی هیات امنای پژوهشکده سامانه‌های هوشمند دانشگاه تهران 1399←…
 • سرپرست دفتر رصد، پایش و آینده نگری 1398←…
 • عضو حقیقی کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری 1397←1398
 • عضویت در کمیته ویژه تدوین پیش نویس اساس نامه شهرک علمی و تحقیقاتی رضوی 1396←…
 • عضو حقیقی کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری 1394←1396
 • عضو کمیسیون علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی 1393←1397
 • مدیر کل پایش و آینده نگری علم و فناوری ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور 1393←1395
 • رئیس کمیته تعیین و تایید حق امتیاز محصول 1392←…
 • رئیس کمیته راهبردی فناوری پزشکی دانشگاه 1392←1394
 • نماینده کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و ارتباطات در کمیته راهبردی طرح های کلان ملی 1392←…
 • نماینده دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری 1392←…
 • هیات امنای موزه علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران 1391←1395
 • عضو حقیقی هیات امنای موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران 1391←…
 • عضو کارگروه اصلاح فرایند های پژوهشی 1391←…
 • عضو کارگروه اصلاح فرآیند های پژوهشی دانشگاه تهران 1391←…
 • عضو حقیقی کمسیون تخصصی صنایع، معادن و ارتباطات 1390←…
 • عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه 1390←…
 • معاونت پژوهشی دانشگاه 1390←1393
 • سرپرست راه اندازی مرکز توسعه و فناوری های نوین برای مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران 1387←…
 • سرپرست راه اندازی مرکز توسعه و فناوری های نوین برای مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران 1387←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه فنی آخن ، بیوتکنولوژی

1381 ← 1385

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

1373 ← 1378

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

1369 ← 1373

فعالیت های علمی