اعضای هیات علمی فعال

چنگیز زاهدی

چنگیز زاهدی(بازنشسته)

پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
صفحه رخ نما