اعضای هیات علمی فعال

جواد ایوانی

جواد ایوانی،(بازنشسته)

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
صفحه رخ نما