اعضای هیات علمی فعال

قدرت اله هاشمی مطلق

قدرت اله هاشمی مطلق،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
پلیمر | نفت و گاز
صفحه رخ نما
Scopus
  • 318 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
  • 448 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، مک مستر ، مهندسی شیمی

1382 ← 1387

کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مهندسی پلیمر

1375 ← 1378

کارشناسی ، صنعتی اصفهان ، مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

1371 ← 1375

فعالیت های علمی