اعضای هیات علمی فعال

سهرابعلی قربانیان

سهرابعلی قربانیان،

دانشیار
  • سرپرستی آزمایشگاه شیمی تجزیه دانشکده مهندسی شیمی
  • سرپرستی آزمایشگاه کنترل فرآیندها دانشکده مهندسی شیمی
  • سرپرستی مرکز آنالیز دانشکده مهندسی شیمی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
فرآیند و نانوفناوری | زیست فناوری، داروسازی و محیط زیست
شماره تماس : 61112223
صفحه رخ نما