اعضای هیات علمی فعال

حسین بهمنیار

حسین بهمنیار،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
فرآیند و نانوفناوری | زیست فناوری، داروسازی و محیط زیست
صفحه رخ نما
Scopus
  • 528 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
  • 704 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، برادفورد ، مهندسی شیمی

1365 ← 1368

کارشناسی ارشد ، برادفورد ، مهندسی شیمی

1364 ← 1365

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی شیمی

1354 ← 1359

فعالیت های علمی