اعضای هیات علمی فعال

حسین ابوالقاسمی

حسین ابوالقاسمی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
فرآیند و نانوفناوری | نفت و گاز
صفحه رخ نما

تخصص: پدیده‌های انتقال و سیستم کنترلی