اعضای هیات علمی فعال

حمید راشدی

حمید راشدی،

دانشیار
 • معاون پژوهش و فناوری و تحصیلات تکمیلی دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • عضو کمیته ترفیعات دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • نماینده دانشگاه جامع علمی کاربردی در هیات امنا موسسه آموزش عالی مهارت
 • نماینده دانشگاه جامع علمی کاربردی در کمیسیون هماهنگی موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق
 • نماینده دانشگاه جامع علمی کاربردی در کمیسیون هماهنگی موسسه آموزش عالی شهید قدوسی
 • نماینده دانشگاه جامع علمی کاربردی در هیات امنا موسسه آموزش عالی جهاد کشاورزی
 • عضو شورای تدوین و رصد سند تحول راهبردی دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • رئیس کمیته منتخب شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • نایب رییس شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • نایب رییس شورای انتشارات دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
 • عضو شورای پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
زیست فناوری، داروسازی و محیط زیست | فرآیند و نانوفناوری
شماره تماس : 02161113058
صفحه رخ نما
Scopus
 • 868 ارجاعات
 • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
 • 1819 ارجاعات
 • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

 • عضو شورای پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان 1399←1402
 • عضو کارگروه محیط زیست ستاد توسعه زیست فناوری 1396←1397
 • عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه 1395←…
 • نایب رییس شورای انتشارات دانشگاه جامع علمی کاربردی 1394←…
 • عضو شورای تخصصی آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی 1394←1395
 • رئیس کمیته منتخب شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی 1394←…
 • نایب رییس شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی 1394←…
 • عضو شورای تدوین و رصد سند تحول راهبردی دانشگاه جامع علمی کاربردی 1394←…
 • عضو کمیته ترفیعات دانشگاه جامع علمی کاربردی 1394←…
 • عضو کارگروه اقلیم ،آلودگی هوا ،صوت و پرتوها 1393←1398
 • عضو کارگروه اقلیم ،آلودگی هوا ،صوت و پرتوها 1393←1394
 • دبیرکمیسیون دائمی هیات امنا پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار 1393←1394
 • عضو کارگروه تخصصی چاپ و نشر سازمان محیط زیست 1393←1394
 • رئیس کمیته علمی نهمین دوره جایزه ملی محیط زیست 1392←1393
 • همکاری در کمیسیون ها و کمیته ها و شوراهای تخصصی پژوهش و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست 1392←1394
 • عضو شورای فناوری شبکه مراکز رشد خوشه های فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، امیرکبیر ، مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی(رتبه اول )

1380 ← 1386

کارشناسی ارشد ، علم و صنعت ایران ، مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی(رتبه اول )

1376 ← 1378

کارشناسی ، علم و صنعت ایران ، مهندسی شیمی (رتبه اول )

1372 ← 1376

فعالیت های علمی